جکلوی جغجغه و اهرمی ابزاری برای محکم کردن و بستن زنجیر

جکلوی 3 تن 5/16 – 3/8 جغجغه ای

جکلوی جغجغه و اهرمی ابزاری است که جهت کشش و محکم کردن زنجیرهای متصل به بار در هنگام جابجایی از آن استفاده می شود. برای افزایش ایمنی بار استفاده از این ابزار برای تمامی وسایل حمل و نقل مانند کامیون،

تماس با واحد فروش